administració de lloguers

■ Gestió econòmica i administrativa

gestió de rebuts

control impagats

càlcul i aplicació d’increments i repercussions

pagaments en nom del propietari a: industrials, comunitats, etc

tramitació d’incidències amb el llogater: tramitació amb les companyies asseguradores

pagament i lliurament de liquidacions

gestió de l’IVA i control retencions IRPF als propietaris de locals de negoci

resums anuals individuals a efectes de la declaració d’IRPF

tramitació finalització contractes, liquidació de fiances. Document resolució, visita a la finca i comprovació de l’estat.

gestió de reparacions i liquidació se subministraments

■ Gestió de manteniment

rehabilitació de determinats immobles: tot el procés: des de l’estudi econòmic, arquitectònic, les obres, etc. Tramitem possible financiació de les mateixes

▪ comercialització, venda / lloguer

■ Valoració

valoració actualitzada de l’immoble

assessorament sobre l’adaptació a la normativa legal vigent / Tramitació de la cèdula d’habitabilitat si s’escau

realització i control de reformes en la finca si fossin necessàries

■ Comercialització

realització del pla de publicitat més adient

comercialització del seu immoble. Base de dades de clients

■ Tancament d’operació

informes complerts i exhaustius del potencial llogater, per obtenir la màxima garantia

qüestionari de l’estat de l’immoble en el moment del lliurament i una vegada finalitzat el lloguer

confecció del contracte de lloguer, per part dels nostres serveis jurídics, totalment personalitzat

tramitació de la fiança davant de l’organisme oficial corresponent

■ Servei Post-lloguer

tramitació d’altes dels subministraments

servei de mudances

Anuncis