■ GESTIONEM EN NOM DEL PROPIETARI

Nosaltres som els responsables de vetllar pels interessos dels propietaris que han optat per llogar les seves propietats. 

Si té un pis o una casa de lloguer, MATAGALLS CONSULTING pot ajudar, administrant la seva propietat i garantint la màxima rentabilitat.

QUÈ FEM? ON PARTICIPEM I/O LI PODEM AJUDAR?

Selecció curada dels inquilins, contractes, gestió i pagaments a proveïdors per la resolució d’incidències a l’immoble.

 • SELECCIÓ CURADA DELS INQUILINS.
  • Contractes: Confecció del contracte de lloguer, per part dels nostres serveis jurídics.
  • Màxima rigorositat a l’hora d’escollir a un arrendatari que doni les màximes garanties de cobrament i assegurar-nos un manteniment del habitatge en el temps.
 • GESTIÓ DE LLOGUERS
  • Supervisió del cobrament de rendes, control impagats, revisió i actualització de rendes.
  • Control impagats, reclamació prèvia continuada.
 • SEGUIMIENT CONTRACTE LLOGUER
  • Càlcul i aplicació d’increments i repercussions en els lloguers: IBI, obres, guals, comunitats de propietaris, etc
  • Pagaments en nom del propietari a: industrials, a comunitats, als diferents organismes de l’Administració.
  • Tramitació d’incidències amb l’inquilí : coordinant tant la localització de l’avaria, com la reparació i la corresponent tramitació amb els companyies asseguradores.
  • Pagament i lliurament de liquidacions, en la forma i periodicitat escollida pel propietari.
  • Tramitació completa de la finalització dels lloguers i de la liquidació de les fiances en el moment en què marxa un llogater. Redacció document resolució, amb visita a la finca i comprovació del seu estat, gestió de reparacions i liquidació subministraments prèvia a la liquidació als inquilins.
  • Tramitació davant l’INCASOL, tant dels dipòsits inicials en el moment de la signatura del contracte, com la recuperació dels mateixos imports en el moment de la finalització.
  • Liquidació del contracte d’arrendament davant l’Agència Tributària de Catalunya en nom de l’arrendatàri, subjecte passiu, davant la responsabilitat subsidiària del arrendador
  • En cas de persona física o comunitat de béns, gestionem l’IVA als propietaris de locals de negoci que són subjectes passius, i controlem l’emissió del certificat de retencions de l’arrendatari si s’escau. Preparem certificats anuals per cada propietari a fi de facilitar-li la declaració de la renda.
  • Quan la millor alternativa és la rehabilitació de determinats immobles, ens encarreguem juntament amb els tècnics corresponents de tot el procés: des de l’estudi econòmic, arquitectònic, les obres, etc. fins al lliurament de les claus de la finca rehabilitada. Tramitem possible finançament de les mateixes. Tramitem les ajudes públics i privats necessaris per aconseguir el finançament necessari per dur a terme la rehabilitació.