AVÍS LEGAL

La navegació en http://www.matagalls.com i/o l’ús dels serveis oferts en aquest lloc web implica que l’usuari accepta la Política de Privadesa, l’Avís Legal i altres textos legals relacionats amb l’ús de servei prestats en aquest lloc web.

Aviso Legal – CONCEPTE D’USUARI La utilització de la Web atribueix la condició d’Usuari i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per MATAGALLS CONSULTING, S.L. en el mateix moment en què l’Usuari accedeixi a la web. En conseqüència, l’Usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal quan es proposi utilitzar la Web, ja que pot sofrir modificacions.

RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer-se de la informació, imatges, continguts i/o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels Usuaris, els quals seran enterament responsables de d’aquest accés i correcte ús. Els Usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i finalitats pels quals estan concebuts. MATAGALLS CONSULTING, S.L no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.

RENÚNCIA I LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De manera periòdica s’incorporen canvis en la informació continguda. MATAGALLS CONSULTING, S.L pot introduir en qualsevol moment millores i/o canvis als serveis o continguts. MATAGALLS CONSULTING, S.L, ha obtingut la informació i els materials inclosos en la web de fonts considerades com a fiables, però, si més no s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquesta web, tenen com a finalitat informar quant a la qualitat, situació i serveis.

INFORMACIÓ SOBRE L’EXEMPCIÓ DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA D’UNA FALLIDA TÈCNICA I DE CONTINGUT

MATAGALLS CONSULTING, S.L declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts en Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, MATAGALLS CONSULTING, S.L no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid electrònic o qualsevol altre tipus. MATAGALLS CONSULTING, S.L no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o d’altres components nocius, sense prejudici de que MATAGALLS CONSULTING, S.L realitza els seus millors esforços a evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’Usuari prengués determinades decisions o realitzés accions en base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per MATAGALLS CONSULTING, S.L així com els continguts abocats a la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria. Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines Web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit de MATAGALLS CONSULTING, S.L En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logos, icones, botons, software, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de MATAGALLS CONSULTING, S.L o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites. Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, així com el software necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’Autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat Intel·lectual que resultin aplicables. L’ incompliment de l’assenyalat implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal. Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directa o indirectament, íntegrament o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs, i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit de MATAGALLS CONSULTING, S.L. En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de las pertanyents a les autoritzades per MATAGALLS CONSULTING, S.L, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de Propietat Intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge. MATAGALLS CONSULTING, S.L és lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i/o serveis en ella oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic. MATAGALLS CONSULTING, S.L en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense prejudici de l’única i exclusiva responsabilitat dels Usuaris, els filtres necessaris a fi d’evitar que a través de les seves pàgines Web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerades com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius. Aquells Usuaris que enviïn a les pàgines Web de MATAGALLS CONSULTING, S.L, al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, tret que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en els quals per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a MATAGALLS CONSULTING, S.L per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets, o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a MATAGALLS CONSULTING, S.L, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic tals observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió remuneratòria per part de MATAGALLS CONSULTING, S.L. D’acord amb l’assenyalat en el paràgraf anterior, MATAGALLS CONSULTING, S.L, queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració de tals observacions, opinions o comentaris, a fi d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines Web, sense que per això puguin entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualssevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles. Queden prohibits qualssevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar-se, directa o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cadascun dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web, o de l’esforç portat a terme per MATAGALLS CONSULTING, S.L per al seu funcionament. En concret, queda prohibit tot link, hyperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a la pàgines Web de MATAGALLS CONSULTING, S.L sense el consentiment previ, exprés i per escrit de MATAGALLS CONSULTING, S.L Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de Propietat intel·lectual de MATAGALLS CONSULTING, S.L sobre les pàgines Web i tots els continguts de les mateixes. MATAGALLS CONSULTING, S.L no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans citades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de bàners, enllaços, links, hyperlinks, framing o vincles similars des dels websites de MATAGALLS CONSULTING, S.L

POLITICA DE PRIVACIDAD 

MATAGALLS CONSULTING, S.L. informa als Usuaris que compleix amb la vigent normativa de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i el Reial Decret 1720/2007, de 21 de Desembre, per el que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la mateixa, així com amb la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic. D’acord amb els que es disposa en la normativa vigent, MATAGALLS CONSULTING, S.L. només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i demés prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei. La present política de protecció de dades podrà variar amb els temps degut als possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per la Agencia Espanyola de Protecció de Dades i/o la autoritat competent a cada moment. És per això queMATAGALLS CONSULTING, S.L. es reserva el dret a modificar la present política de privacitat i l’avís legal per adaptar-los a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents al moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector. CONFIDENCIALITAT Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractades segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter confidencial per al personal de MATAGALLS CONSULTING, S.L. que gestioni aquesta informació.

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, OPOSICIÓ I CANCEL·LACIÓ DE LES SEVES DADES Els Usuaris podran exercitar, respecte de les dades recaptades en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i/o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent podran exercitar-se per cada Usuari mitjançant sol·licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça: c/Rocafort, 248, entlo. 4, 08029 Barcelona o al email: comercial@matagalls.com

INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT DADES QUE ES CONSERVEN Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i l’e-mail. Aquesta informació és rebuda per MATAGALLS CONSULTING, S.L i mai és venuda, cedida o arrendada a altres empreses, exceptuant el cas lògic per a la prestació del servei. MATAGALLS CONSULTING, S.L és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per MATAGALLS CONSULTING, S.L amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els Usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització d’activitats diverses. AMB QUINA FINALITAT Així mateix, li informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels Usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels Usuaris registrats. Durant el procés de recollida de dades, i sempre que es sol·licitin dades, els Usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels Usuaris a determinats continguts facilitats en els websites. Si escau, es sol·licitarà als Usuaris el seu consentiment perquè MATAGALLS CONSULTING, S.L pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats.

COMPROMIS DE L’USUARI L’introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació a la web http://www.matagalls.com

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT EXPRÉS DE L’USUARI.. Així mateix, i tret que s’hagi informat a l’Usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, i s’hagi recaptat el seu consentiment a les mateixes, en cap cas, excepte els casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a MATAGALLS CONSULTING, S.L  tindrà accés, sense el consentiment exprés dels Usuaris, a les seves dades personals i/o de navegació. En la resta de casos MATAGALLS CONSULTING, S.L col·laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers. MATAGALLS CONSULTING, S.L no ven, lloga o cedeix les dades personals dels usuaris d’aquesta Web, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei. MATAGALLS CONSULTING, S.L no ven, lloga o cedeix els e-mails dels seus usuaris a altres empreses, a excepció del cas que sigui necessari per a la pròpia prestació del servei.

INFORMACIÓ LSSI-CE En compliment del deure d’informació contemplat a l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que el responsable de la web és MATAGALLS CONSULTING, S.L amb domicili al c/Rocafort, 248, entlo. 4, 08029 Barcelona, i amb domini d’Internet http://www.matagalls.com, atenent a comunicacions dels usuaris i/o interessats a través del e-mail matagalls@matagalls.com.MATAGALLS CONSULTING, S.L., que es troba degudament inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, Tomo xxx, Secció General, Foli xxx, Fulla Nº xxx. Inscripció xx..

 

POLITICA DE COOKIES

MATAGALLS CONSULTING, S.L. –  UTILITZA COOKIES?

http://www.matagalls@matagalls.com utilitza cookies amb la finalitat de recopilar informació anònima i conèixer l’origen de les visites i altres dades estadístiques. Aquesta política explica com ho fem.

QUÈ ÉS UNA COOKIE? 

Com saps, les cookies són petits fitxers de dades que s’allotgen en l’ordinador de l’usuari i que contenen certa informació de les visites que fas a les pàgines web. La cookie és descarregada pel dispositiu que fas servir per accedir a la web i emmagatzemada en el disc dur. Aquestes cookies tenen diverses utilitats, entre elles permetre que es reconegui el teu dispositiu quan tornis a visitar una web, assegurar que reps el contingut correcte i guardar informació amb preferències o serveis que hagis proporcionat. Utilitzem la paraula cookies en aquesta política per referir-nos a tots els arxius que emmagatzemen informació d’aquesta manera.

QUINES COOKIES FEM SERVIR? 

En la nostra web utilitzem cookies de seguiment, concretament 3 cookies de GOOGLE ANALYTIC, aquestes ens permet analitzar el tràfic del lloc web utilitzant cookies de seguiments d’IP que ens permeten recollir dades a efectes estadístics tals com la data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de l’última visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla.
Encara que no són cookies invasives, l’usuari si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’internet.

Aquestes cookies obtenen informació genèrica sobre els accessos dels usuaris al lloc web (no al contingut del mateix) per proporcionar-nos posteriorment informació agregada d’aquests accessos amb finalitats estadístiques. També utilitzem cookies de rendiment, per analitzar com els visitants naveguen per la nostra web i poder analitzar el rendiment de la web. Això ens permet identificar problemes i solucionar-los ràpidament. Per exemple, podem utilitzar les cookies de rendiment per mantenir un registre de quines pàgines són més populars.

A continuació s’inclou un quadre amb les cookies utilitzades per aquesta web i la funció de cadascuna d’elles

Google Analytics Cookies Funció Durada Gestió
_UTMA; Tracking de les visites d’un usuari a la web 2 anys Google
_UTMB Tracking durada de la visita 30 minuts Google
_UTMC Tracking durada de la visita Sessió Google;

COM PUC ACTIVAR O DESACTIVAR LES COOKIES?

Pots canviar les preferències del teu navegador per limitar l’accés de cookies al teu ordinador. Aquestes preferències acostumen a estar en el menú “opcions” o “preferències” del teu navegador.

Pots trobar més informació en els següents links, o en el menú “Ajuda” del teu navegador:

Preferències de cookies en Internet Explorer
Preferències de cookies en Chrome 
Preferències de cookies en Firefox
Preferències de cookies en Safari

Pots trobar més informació sobre cookies en: www.allaboutcookies.org www.youronlinechoices.eu. 

Gràcies per confiar en nosaltres.

Benvinguts a MATAGALLS CONSULTING, S.L.!