■ SOM ADVOCATS 

Especialitzats en el sector immobiliari, des de MATAGALLS CONSULTING,  treballem per protegir el seu patrimoni, acompanyant en les operacions, donant seguretat i oferint respostes i solucions a les seves necessitats.

Som coneixedors legals i podem oferir assessorament jurídic a particulars i empreses en qualsevol procés relacionat amb el seu immoble, per ajudar-lo de forma preventiva per a la presa de decisions o acompanyant-li en processos contractuals amistosos, processos de negociació o judicials.

QUÈ FEM? ON PARTICIPEM I/O LI PODEM AJUDAR?

 • COMPRA,  VENTA i LLOGUER
  • Preparació de contractes de venda, contractes d’arres, d’arrendament i documents privats relacionats amb la compra venda.
  • Estudi previ de la situació possesoria, càrregues existents, etc.
 • PROCESSOS JUDICIALS CIVILS RELACIONATS AMB FINQUES:
  • Desnonament per falta de pagament, expiració del plaç.
  • Reclamacions rendes, avalistes
  • Propietat horitzontal: judici monitori reclamació quotes comunitat a morosos, impugnacions acords, impagats, reclamacions de quantitat, activitats molestes i prohibides, etc.
 • TRÀMITS I GESTIONS LEGALS
  • Tràmits elacionats amb els habitatges de protecció oficial, desafectació, etc.
  • Estudi i tramitació d’herències, vertent fiscal i sucesoria.
  • Gestions davant del Registre de la Propietat.
  • Estudi i preparació d’escriptures: d’obra nova, modificacions d’obra nova, divisió en propietat horitzontal, segregacions, agrupacions, subsanacions, etc.
 • FISCALITAT
  • Estudi operació des de la perspectiva fiscal
  • Hipoteques.
  • Estatuts de Comunitat de Propietaris i reglaments de règim interior, elevació a públic d’acords de comunitat de propietaris, desafecció d’elements comuns

EL DRET IMMOBILIARI – El Dret Immobiliari abasta una infinitat de transaccions i especialitats difícils de concretar i que van des de la compra venda d’immobles, a la normativa de les comunitats, la regulació urbanística , les males pràctiques de convivència, així com les especificacions tècniques regionals que regulen cada àrea.

Implica tenir coneixements legals, a més la nostra experiencia com a administradors ens permet assessorar i ajudar en la convivència, coneixem els problemes i donem solució.