Som advocats especialitzats en el sector immobiliari, el que significa que podem ocupar-nos de:

■ la preparació de contractes d’arrendament i documents privats d’arres, compravenda, etc. Estudi previ de la situació possesoria, càrregues existents, etc.

■ els processos judicials civils relacionats amb finques:

▪arrendaments: desnonament per falta de pagament, expiració del plaç, increments, reclamacions rendes, avalista, etc.

▪propietat horitzontal: judici monitori reclamació quotes comunitat a morosos, impugnacions acords, activitats molestes i prohibides, etc.

▪altres procediments civils: sobre servituds, veïnatge, reclamacions obra nova, accions de divisió, etc.

■ l’assessorament i la mediació en qualsevol tipus de conflictes vinculats a la propietat entre: familiars, veïns, copropietaris, etc

■ els tràmits relacionats amb els habitatges de protecció oficial, desafectació, etc

■ l’estudi i tramitació d’herències, vertent fiscal i succesoria

■ l’estudi i preparació d’escriptures: d’obra nova, modificacions d’obra nova, divisió en propietat horitzontal, segregacions, agrupacions, subsanacions, etc. Estatuts de Comunitat de Propietaris i reglaments de règim interior, elevació a públic d’acords de comunitat de propietaris, desafecció d’elements comuns

■ les gestions davant del Registre de la Propietat

■ fiscalitat immobiliària, estudi operació des de la perspectiva fiscal

■ l’estreta vinculació amb despatxos professionals dedicats a matrimonial, laboral, fiscal…

Anuncis